اخذ ایزو


اخذ ایزو 22000

اخذ ایزو 22000 اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﻤﺎريزاﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا رخ دﻫﺪ. ﻟﺬا رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬا ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اخذ ایزو 22000  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ اخذ ایزو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮي را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اﺻﻮل HACCP ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد: ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮراك دام، ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرش، ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻧﻈﯿﺮﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و ... ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ارائه خدمات ISO
    ایزو ,ارائه خدمات ایزو,ارائه خدمات ISO,الزامات ایزو,ملزومات ایزو,مشاوره ایزو,پیاده سازی ایزو,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا