مقالات


اخذ ایزو

اخذ ایزو 22000 اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﻤﺎريزاﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا رخ دﻫﺪ. ﻟﺬا رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬا ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اخذ ایزو 22000  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ردهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 

ادامه مطلب

از مزرعه تا میز غذا

ایزو 22000:2005، سیستم های مدیریت ایمنی غذایی – الزاماتی برای سازمانهای دخیل در زنجیره تولید، فراهم کننده چهارچوبی بین المللی و هماهنگ از الزامات است. ایزو 22000 به انواع سازمانهای فعال در زنجیره تولید مواد غذایی اجازه می دهد یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی پیاده سازی کنند. 

ادامه مطلب

اخذ گواهینامه ایزو 9001

اخذ گواهینامه ایزو 9001 (شناخته شده ترین استاندارد مدیریت تجارت در دنیا) برای سیستم های مدیریت کیفیت، در انواع صنایع انجام می شود، از شرکت های تولیدی گرفته تا سازمان های خدمات تخصصی. این ایزو فرآیندهای تجاری سازمان را تثبیت و پایدار می سازد و عملکردهای آن را قابل ارزیابی نموده و کم هزینه می سازد.

از اولین انتشار ایزو 9001 در 30 سال پیش، توسط سازمان ایزو، تا کنون بیش از یک میلیون سازمان در سراسر جهان قواعد آن را اجرا کرده و موفق به دریافت گواهینامه گردیده اند. نسخه فعلی این استاندارد چارچوبی قابل درک و پروسه محور برای سازمان ها فراهم کرده که می توان بر اساس آن فرآیندهای تجاری موفق را تولید کرد و به اهداف سازمانی دست یافت.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو 20022

با مکانیزه و خودکار شدن عملیات بخش های مالی و اعتباری در سراسر دنیا، موضوع استاندارد سازی پیام های مبادلاتی بین موسسات مالی و بانک ها اهمیت فراوانی یافته. خوشبختانه ایزو 20022 نحوه مبادلات را آسان نموده و آسودگی خاطر شرکت های زیادی را فراهم کرده.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 22000

همانند ایزو 9001، ایزو 22000 یک استاندارد سیستم مدیریت است که توسط سازمان بین المللی ایزو (ISO) منتشر گردیده. ایزو 9001 بر مدیریت کیفیت تمرکز دارد و برای معالیت های گوناگونی کاربرد دارد، ایزو 22000 یک استاندارد مدیریت ایمنی غذا است که برای تمام سازمان های فعال در زنجیره غذایی کاربرد دارد، بخش هایی مانند: زراعی، کشت و پرورش، تولیدی، فرآوری، و توزیع. الزامات ایزو 22000 ساختاری مشابه ایزو 9001 دارند و بسیاری از آنها مانند یکدیگر هستند، اما در ایزو 22000 تمرکز بیشتر بر ایمنی غذایی است تا کیفیت. یک سازمان فعال در بخش غذایی باید سیستم مدیریت ایمنی غذایی منطبق با ایزو 22000 را پیاده سازی نماید. این امر اطمینان می بخشد که مصرف مواد غذایی برای مشتری زیان آور نیست.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 10002

نارضایتی مشتری می تواند بر تجارت شما لطمه وارد کند. طبق تحقیقات به عمل آمده، بطور متوسط 25 نفر از 26 مشتری ناراضی ناشناس 1.560 نفر از دوستان خود را از تجارت شما دور خواهند کرد. یک مدیر هوشمند دنبال راهی خواهد بود که خود را از رقبا متمایز سازد، استانداردهای خدمات مشتری را تعریف می کند، و یک سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان را به مشتریان خود ارائه می کند.

ادامه مطلب

اخذ گواهینامه ایزو 21188

با افزایش آمار سرقت هویت و اطلاعات حساب، نفوذهای امنیتی و سرقت های مهارانه حفظ امنیت در مورد تراکنش های مالی، تبادل داده ها، اطلاعات حساب مشتریان، و اطلاعات شخصی اهمیت بیشتری یافته. سازمان های پردازنده تراکنش های مالی بطور فزاینده ای در حال پیاده سازی مکانیزم های کدگذاری و وضع قوانین دسترسی سختگیرانه تر هستند تا اطلاعات حساس را محافظت نمایند. سازمان های زیادی از فناوری PKI (زیربنای عمومی کلیدی) به عنوان بخشی از معماری امنیتی و چارچوب مدیریت ریسک خود استفاده می کنند.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو و صنایع دریایی

استانداردهای ایزوی متعددی اهداف سازمان های بین المللی دریایی (IMO) را مورد حمایت خود قرار می دهند. استاندارد های ایزو عناصر مکمل با اهمیتی در بخش های مختلف امور سازمان های دریایی هستند. به همین دلیل سازمان ایزو برای تهیه استانداردهای حامی الزامات صنایع دریایی بدون ایجاد اختلال در روند امور ارتباط تنگاتنگی را با این سازمان ها برقرار ساخته.

ادامه مطلب

خانواده ایزو 9000 (بخش 2)

در زمان سختی بدنبال راه های آسان صرفه جوی بودن امری طبیعی است، اما هزینه استفاده از استانداردهای زیست محیطی و پایداری با کسب درآمد های مالی در بلند مدت جبران خواهد شد.

ادامه مطلب

خانواده ایزو 9000 (بخش 1)

جهان با رکود اقتصادی عظیمی مواجه است. این موضوع به ضرر تجارت ها است، با این حال راه هایی برای کنترل هزینه ها و ارتقای کارایی وجود دارد که می تواند سازمان ها را در زمان مشکلات کمک کند و حتی اهداف بلند مدت رشد و توسعه را در سازمان پایه ریزی کند.

ادامه مطلب

ابزاری برای رهبران

نمایش مزایای اجتماعی و اقتصادی استانداردسازی برای سازمان های استاندارد چالش مهمی بوده. قبلا کمیته قوانین استانداردسازی ایزو در دهه 1960 در این زمینه تحلیل مهمی انجام داده بود.

ادامه مطلب

دستور العمل تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري MSA ایزو

1- هدف
   هدف از تدوين اين دستورالعمل، بكارگيري تكنيك هاي آماري جهت حصول اطمينان از بازنگري و بررسي كفايت سيستم اندازه گيري در شركت گسترش مواد مغناطيسي تابان مي‌باشد ایزو

2- دامنه كاربرد
   حوزه كاربرد اين دستورالعمل ابزارهاي كنترلي كه از درجه اهميت ويژه (A) در طرح هاي كنترل برخوردارند، مي‌باشد ایزو دوره هاي انجام MSA هر شش ماه يكبار مي‌باشد و در صورتي كه ابزار و يا بازرس در ايستگاه تغيير كند نيز MSA اجرا مي‌شود ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل تهيه طرحهاي كنترل C.P ایزو

1- هدف
   هدف از اجراي طرحهاي كنترل، حصول اطمينان از حفظ و بهبود مستمر كيفيت محصول، از طريق كنترلهاي مواد / قطعات ورودي، قطعات در جريان ساخت و محصول نهايي و پارامترهاي مؤثر بر فرآيند توليد مي‌باشد ایزو هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه تكميل فرم برنامه كنترل 7QF001 مي‌باشد ایزو

ادامه مطلب


  • ارائه خدمات ISO
    ایزو ,ارائه خدمات ایزو,ارائه خدمات ISO,الزامات ایزو,ملزومات ایزو,مشاوره ایزو,پیاده سازی ایزو,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا